Промени в Закона за концесиите може да привлекат още кандидати за летището в София

Една от промените е свързана с условията, при които концесионният договор може да бъде прекратен предсрочно

Министерството на транспорта предлага промени в Закона за концесиите, с които се въвеждат и няколко европейски директиви, се вижда от проекта, обявен за обществено обсъждане.

Сред промените е тази, която засяга отговорността на инвеститори, които участват съвместно в проектни компании. Според сегашните текстове инвеститорите в проектната компания отговарят за всичко, дори не до размера на участието си. Практиката по света е рискът да се носи от специално създадената компания, а само финансовите отговорности да се гарантират. Според "Капитал" това положение отблъсква повече желаещи, при това големи фирми, да концесионират летището в София и това е причината срокът за приемане на оферти да се удължи за пореден път. Официално такива мотиви министерството не посочва - нито в проекта, нито при отлагането на срока за офертите.

Вносителят на промените предлага нови текстове, свързани със солидарната отговорност, с обезщетенията при прекратяване на концесионния договор, с начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор, с основанията за недействителност на концесионния договор.

И в сега действащия закон е предвидено записаното в европейска директива от 2014 г., че концесионерът може да поиска от кандидатстващите заедно да учредят определен вид фирма. Действащият закон постановява, че в този случай независимо от създаването на определена правна форма участващите в групата икономически оператори, както и едноличният собственик на капитала на проектното дружество, отговорят солидарно с проектното дружество. Вносителят посочва, че за да се постигне по-пълно прилагане на директивата, сега се предлага отговорността на всеки икономически оператор да се определя спрямо ресурсите, които е предоставил при включването си в проектното дружество. А също и концедентът да има правото и възможността да ограничи размера на тази отговорност по най-разумния за постигане на изискванията и целите на концесията начин.

В крайна сметка се предлага с концесионния договор да може да се предвиди участващите в групата фирми да отговарят солидарно с проектното дружество за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид характерът и размерът на участието на всеки от икономическите оператори в проектното дружество или на поетия от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на проектното дружество.

Предсрочно прекратяване на концесията

Другата предлагана промяна е свързана с условията, при които концесионният договор може да бъде прекратен предсрочно по причина, за която отговаря концесионерът. В този случай според действащата редакция концедентът дължи на концесионера обезщетение в размер на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, намалени със сумата, съответстваща на нормата на възвращаемост за концесионера за целия срок на договора. Тя обаче не може да надхвърля пазарната стойност на извършените от концесионера инвестиции в обекта към датата на прекратяване на договора.

Настоящият опит показва, че така формулирана, разпоредбата е практически неприложима, защото не дава възможност да бъде съставена вярна математическа формула за изчисляване на обезщетението, се посочва в мотивите на Министерството на транспорта. Липсата на подобна възможност, освен че създава допълнителна несигурност у инвеститорите, предполага и спорове при евентуално прекратяване на концесионен договор. Също така подобни рискове обичайно се калкулират по съответния начин в проектите и водят до тяхното оскъпяване, още повече че е възможно да не се стигне до прекратяване на концесионен договор, допълва ведомството.

Според него международната практика в тези случаи приема за най-добър вариант концедентът да дължи обезщетение в размер на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, съответстващи на непогасената част от привлечения капитал с неговата цена. Собственият капитал не следва да се възстановява, като евентуалната му загуба следва да се прилага и разбира като стимул от страна на концесионера за изпълнението на концесионния договор. Съществуващото в момента обвързване с пазарната стойност също не се оказва удачен вариант.

С направените предложения в тази им част се преодоляват трудностите при прилагането, изключва се възможността за различно тълкуване, отразяват се най-добрите международни практики, като се отчитат балансирано интересите на страните по концесионния договор, посочва вносителят.

Крайната дата на общественото обсъждане по проекта е 22 февруари.

(източник: Дневник)