Депутат от БСП загробва болницата по хематология с над 23 млн. лева

Одитен доклад доказва извършването на десетки нарушения на нормативни актове и множество крайно неизгодни за болницата договори

Георги Михайлов

Георги Михайлов

През юни 2016 г. Дирекция „Вътрешен одит“ към Министерството на здравеопазването завършва подробен и много задълбочен одитен доклад(виж прикачения файл) ВО-07/30.06.201 г. Докладът касае „Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания“ (СБАЛХЗ) ЕАД-София. С този доклад вътрешният одит на министерството проверява законосъобразното определяне, осчетоводяване и отчитане на вземания и задължения на болницата, ефективни ли са били дейностите по управление и контрол на изпълнителния директор и Съвета на директорите на болницата, законосъобразността на проведените обществени поръчки за доставки и услуги, както и адекватността и ефективвността на подписаните от изпълнителния директор по това време договори с външни изпълнители и доставчици. Кой е изпълнителен директор по това време ли? Казва се Георги Михайлов, днес народен представител от БСП и

основен говорител по темата „Здравеопазване“,

по която говори с апломб и патос. Запознаването с фактите, доказателствата и заключенията в доклада правят този патос твърде нелеп и не на място, предвид особения „талант“, който въпросното лице владее. А той е да съсипва всичко, до което се докосне. Нека прочетем каква разсипия констатират специалистите от Дирекция „Вътрешен одит“ на МЗ, а Вие преценете редно ли е човекът отговорен за нея да се явява в бяло и днес да се опитва дискредитира всеки опит за поправянето на онова, което той и подобните му са натворили през годините. 

doklad_odit.jpg

Резюмето на одитния доклад е безпощадно, там се съдържат следните изводи и заключения:

1. За периода 2014-2015 г. резултатите от дейността на дружеството са отрицателни, като през 2015 г. реализираната загуба се е увеличила почти два пъти. Болницата приключва годината със счетоводна загуба от почти 6 млн. лв., а просрочените вземания са се увеличили с над 77 %;
2. Не са предприети активни действия за снижаване на загубите и не е разработен план за действия за тяхното намаляване;
3. Допуснато е да бъдат закупувани лекарства на цени, надвишаващи определените стойности за опаковка,изчислени на база референтна стойност от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък;
4. В СБАЛХЗ не е регламентиран процеса по сключване на договори, включващ иницииране, контролни процедури, отговорни лица, движение на документи, съхранение, архивиране и пр.;
5. Незавиисмо от тежкото финансово състояние на болницата е допуснато да се изразходват средства на болницата в размер 264 872 лв. за проучвателни и проектни работи и консултантски удлуги при липса на възможност за реализирането им;
6. При проверката на обществените поръчки се установяват множество нарушения на ЗОП и „Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „СБАЛХЗ“ ЕАД-София, пропуски, грешки и нередности;
7. По отношение на голяма част от сключените договори през одитирания период не е извършван и документиран предварителен контрол за законосъобразност. Регламентиран е такъв праг на същественост за осъществяване на предварителен контрол, който позволява много големи парични потоци при финансови задължения под установения праг да останат без контрол;

Изводите

в резюмето са още няколко десетки позиции и всички те са в критична или силно критична насока на разсъждение. Интересното е, че изпълнитерният директор на „СБАЛХЗ“ ЕАД-София по това време д-р Георги Михайлов приема изцяло направените препоръки. 
Нека навлезем в тези детайли, за да видим до какви зеещи висини на лошото управление и загробването на една от най-важните болници е достигнал този човек. 

doklad_odit1.jpg

Анализът на финансовото състояние към 31.12.2014 г. води до съкрушителния извод, че реализираната загуба от дейността на дружеството за 2014 г. е в размер на над 2 млн. лв., при това натрупана само за една година. Анализът на финансовото състояние към 31.12.2015 г. показва, че реализираната загуба е нараснала до близо 6 млн. лева. Заключението е безапелационно – резултатите от дейността на болницата и управлението й са еднозначно отрицателни. На стр. 20 от доклада е описан общия размер на задълженията на „СБАЛХЗ“ ЕАД-София – 23 604 000 лв. (двадесет и три млн. шестотин и четири хиляди лева)!
При извършената проверка н асключените от д-р Георги Михайлов договори са открити стряскащи нарушения на финансовите правила и дисциплина, както и договори с клаузи и реализация, които оставят основателни съмнения за източване на болницата. Съдете сами:
1. На 17.02.2014 г. е сключен договор за изпълнение на проучвателни и проектни работи с фирма „АС и СА“ ЕООД, гр. София. Общата сума по договора от 23 520 лв. с ДДС е изплатена с две фактури, но на одиторите не са представени никакви приемо-предавателни протоколи на основание, на които е следвало да бъде извършено плащането. Не са представени и други документи отразяващи извършена работа по този договор. 
2. Сключени са 5 (пет) броя договори с фирма „ИДЕЕС“ ЕООД, гр. София, за проучвателни и проектни работи. Одиторите са смаяни, когато откриват, че по този договор има куп нарушения – не е спазена системата на двоен подпис в нарушение на чл.13, ал.3, т.3 от ЗФУКПС, не е извършен предварителен контрол за законосъобразност, с което са нарушени Системите за финансово управление и контрол. Изплатената по тези договори сума е 107 210,88 лв. с ДДС. Липсват отново приемо-предавателни протоколи, на базата на които според договоре единствено и само е можело да се осъществи плащането. Освен тази сума на същата фирма е преведена сумата от 44 100 лв. с ДДС, като в трите фактури, с които е преведана тази сума не е отразено за какво се отнасят фактурите и за какво се изплащат тези пари. Собственик на фирмата „Идеес“ ЕООД не е случаен. Това е Евгени Савчев, бизнесмен и кандидат за депутат от ДПС на парламентарните избори 2014 г. и кандидат на местния вот пак от ДПС 2015 г.
3. Извършени са плащания по две фактура на обща стойност 23 880 лв. към фирмата „Арх. Ян Вес-Хаджистоянова и сие“. Липсва договора с тази фирма, както и документи, отразяващи свършена конкретна работа по тях, не е извършен предварителен контрол за целесъобразност.
4. Извършени са плащания към фирмата „Ен Ем Ко“ ЕООД на стойност 23 940 лв. с ДДС. На одиторите не е представен договор, а плащанията са извършени само на базата на фактури, които на са обвързани с договор и реално свършена работа, поради което не е ясно за какви услуги и по отношение на какво са извършени;
5. Извършени са плащания към фирма „Архитектурно студио-Футекова“ на стойност 11 250 лв. Фактурите са без подпис на получател, няма договор за изработване на техническия проект, а плащанията относа извършени единствено на базата на самите фактури, без да бъдат обвързани с договор и документи, отразяващи реално извършена работа. Не е ясно за какво точно са изплатени тези фактури;
6. Извършено е плащане по фактура на „Вайтех стил“ ЕООД. Отново без договор, без приемо-предавателен протокол, без обвързване на плащането с доказването на каквато и да било извършена работа. 

doklad_odit2.jpg

Одиторите стигат до следното скандално заключение:
Извършените проучвателни и проектни работи и консултантски услуги, за които са платени 264 872 лв. със собствени средства на болницата, не са довели до предприемането на НИКАКВИ действия за тяхното приложение в практиката и довършване на започването чрез строителство, ремонт, реконструкция, подобрения и т.н. Така изразходваните средства

не са съобразени с тежкото финансово състояние на дружеството

и невъзможността да бъдат ерализирани проектите. Одиторите настояват, че липсата на ефективни контролни процедури и извършен предварителен контрол за законосъобразност от финансов контрольор е довела до плащания на основание САМО представени фактури, без посочване на конкретно извършена дейност, необвързани с реално свършена работа договори и документи. Констатирани са разлики между договорено и платени, без наличие на мотивиращи или обясняващи това документи.

Одиторите отчитат сключването на още договори, които те определят еднозначно като „неизгодни“ за болницата. Два от тях са особено фрапантни.

doklad_odit3.jpg

doklad_odit4.jpg

В първия случай става дума за договор с юридическата фирма „Евролекс Консултинг“ ООД за извършването на услуги по текущо правно обслужване и правна помощ на болницата. Срокът на договора е 2 (две) години, а стойността му – 86 400 лв. без ДДС. В сключените договори с тази фирма не е определен обем (количествени характеристики на възложената работа, брой становища или консултации), което да бъде обвързано със съответното заплащане.

doklad_odit5.jpg

Договорите не са сключвани за изпълнение на конкретно възложена задача и заплащане в съответствие на извършеното, а е посочено твърдо месечно възнаграждание в размер на 3600 лв. без ДДС, НЕЗАВИСИМО  от извършеното. Одиторите са категорични, че този договор е крайно неизгоден за болницата, при положение, че има договор с фирма за правни услуги, част от предмета на който ги покрива изцяло, още повече, че заплащането е не са обем свършена работа, а окнкретно определена месечна сума. Вторият крайно неизгоден за болницата договор е с фирмата „Оварас Вендинг“. Тя е собственост на Ленет Чакър, син на първата жертва на бандата на „Наглите“ Мехмед Чакър. Договорът е за монтиране на система от телевизори във всички болнични стаи. Подписан е още през 2004 г. със срок на действие 7 г. През годините е удължаван няколк опъти с анекси, а в него пише, че след края на договора собствеността на телевизорите ще бъде прехвърлена на болницата. Към края на договора през 2015 г. директор продължава да бъде днешният депутат от БСП Георги Михайлов. Болницата отново продължава да плаща, без да е получила собственост върху тази техника. През всичките години на действие на договора печалбата е отивала само и единствено за „Оварас Вендинг“, а болницата остава без нито лев приход. 

Сериозни нарушения

са констатирани както в системата за получаване, отчитане, изразходване и контрол на получените дарения от „СБАЛХЗ“ ЕАД-София, така и при възлагането на обществени поръчки. Многократно е нарушаван ЗОП и Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки. Одиторският екип проверява и цените на доставяните лекарствени продукти. Изводът им е безапелационен – в резултат на липсата на ефективен предварителен контрол е допуснато да бъдат закупувани лекарства на цени, надвишаващи определените стойности за опаковка, или 23 808 лв. над стойностите, изчислени на база референтна стойност от Приолжение № 2 от позитивния лекарствен списък. Като пример одиторите дават лекарството Bacteripime. Флаконът от 1 гр. Е купуван за 11,40 лв. с ДДС, а регулираната стойност по позитивния лекарствен списък е 6,83 лв. 

Прикачени файлове