Прогнози на финансовото министерство - приходите да надхвърлят разходите в бюджета и през февруари

Основните фактори за формиране превишението на приходите над разходите през януари са добрите параметри по изпълнението на данъчните и осигурителните приходи

Владислав Горанов

Владислав Горанов

Министерството на финансите потвърди прогнозата си от края на януари, че бюджетът е на излишък през първия месец на годината, който се равнява на 1.1% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Такава картина се очертава и за февруари макар и с по-малко, пише "Дневник".

Според прогнозните данни на първостепенните разпоредители с бюджетни средства вторият месец на годината завършва с положително салдо от 771.7 млн. лв. (0.7 % от прогнозния БВП). Приходите и помощите по консолидираната фискална програма (в която освен републиканския бюджет са включени резултатите от изпълнението на бюджетите на университетите, съдебната власт, БАН, държавните медии и др. - бел. ред.) се очаква да бъдат 6.2 млрд. лв. (16.2 % от годишния разчет), като спрямо февруари 2017 г. се отбелязва ръст от 470.3 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват със 716.7 млн. лв. (13.2 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Разходите, които включват и вноската на България в бюджета на ЕС, са общо 5.4 млрд. лв., което е 13.8 % от годишния разчет. За сравнение разходите година по-рано са 4.9 млрд. лв. Номиналното нарастване се дължи основно на увеличението на пенсиите през юли и октомври, и по-високите разходи за заплати на учителите.

Основните фактори за формиране превишението на приходите над разходите през януари са добрите параметри по изпълнението на данъчните и осигурителните приходи по националния бюджет, посочва Министерството на финансите. От предоставените данни се вижда, че общо приходите и помощите по консолидираната програма са 3.7 млрд. лв. или 9.7 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 505.3 млн. лв. (15.8 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

През януари приходите от данъци, включително и от осигуровки, са общо 3.3 млрд. лв., което представлява 10,7 % от планираните за годината приходи.