ЕС прие декларация за социалните права

Сред тях са правото на жените и мъжете на еднакво заплащане при еднаква работа, правото на безработните на подпомагане, адекватни минимални заплати, прозрачност при определянето на работните заплати, защита не бездомните.