Антикорупционният фонд внесе сигнал срещу кмета на Пазарджик

Повече от 9 години Тодор Попов е в нарушение на законовите изисквания за деклариране на потенциален конфликт на интереси

Тодор Попов

Тодор Попов

Антикорупционен фонд" (АКФ) подаде сигнал в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу кмета на Пазарджик Тодор Попов. В съобщение на организацията се казва, че повече от 9 години той е в нарушение на законовите изисквания за деклариране на потенциален конфликт на интереси.

Според АКФ от публично достъпната информация на интернет страницата на общината се разбира, че Попов няма подадени декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, въпреки че е бил длъжен като лице, което заема публична длъжност. Той трябвало да направи това в тримесечен срок от влизане на закона в сила, което става в първия ден на 2009 г.

"Задължение за подаване на декларация като лице, заемащо висша публична длъжност, г-н Тодор Попов има и по новоприетия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Такава декларация също не е публикувана към настоящия момент", обясняват от "Антикорупционен фонд".

От изложените данни те твърдят, че Попов повече от 9 години е "в нарушение на императивните законови изисквания за деклариране на потенциален конфликт на интереси". От АКФ настояват антикорупционната комисия да провери налице ли са достатъчно основания за налагането на административнонаказателна санкция.

Антикорупционният фонд припомня разследването на Би Ти Ви от 2015 г., в което беше показан имот на Попов, който беше оценен на 1.5 млн. лв. От организацията твърдят, че "високият стандарт на живот на семейството" е в несъответствие с доходите, които са декларирали.

Тогава кметът на Пазарджик обясни, че е жертва на предизборната борба за предстоящите само няколко месеца след това местни избори.